İHALE İLANI

 2017 Yılı Sumbas ilçesi köy yollarının (C25/30) Beton Yol Yapım İşi, K.H.G.Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : DÖĞENLİ MAH.HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT SUMBAS
 b) Telefon ve faks numarası : 0 328 784 80 55 - 0 328 784 80 55
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : skhgb8055@hotmail.com

2 - İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği türü ve miktarı :  Akdam Köyü Akyar Mah. Yolu 2500 m2, Yeşilyayla Köyü Fındıklar Mah.Yolu 2500 m2, Alibeyli Köyü Köşkerli Yolu 7500 m2, Esenli köyü Köyiçi 5000 m2, Köseli Köyü Demirciler Mah. Yolu 3500 m2, Akçataş-Diniker-Uçuklar Yolu 2500 m2, Çiçeklidere Köyü Alasırt Mah.yolu 7500 m2 ve Esenli Köyiçi 7500 m2 yolun beton yol yapılması.
   
b) Yapılacağı yer:  Şartnamede belirtilen köy yolları.
 c) İşin süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Sumbas K.H.G.Birliği Toplantı Salonu
 b) Tarihi ve saati : 07.11.2017 Salı Günü Saat:14.30’da
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d ) K.H.G.B İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
e ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
f ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
g ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
ı ) Vergi borcu yoktur belgesi
i ) SGK borcu yoktur belgesi
j) Yer Gördü Belgesi.

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler: İsteklilerin aşağıda belirtilen özellikteki teknik personeli taahhüt etmesi gerekmektedir.
Adet
Pozisyon
Mesleki Ünvan
Mesleki Özellik
1
Şantiye Şefi
İnşaat Teknikeri, İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi
3 Yıl Deneyimli
 
5 - Bu ihalede benzer iş olarak ;

6 - İhale; Birlik İhale Yönetmeliği gereğince Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9 - İhale dokümanına Sumbas Köylere Hizmet Götürme Birliği’de ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 1000 (Bin) TL karşılığı verilmektedir.
10 -
İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - Teklifler; 07.11.2017 tarih ve saat 14.00’e kadar SUMBAS KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ'ne verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.
16- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
17 - Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 
 
 
Ömer COŞKUN
Kaymakam
Birlik Başkanı